Înscrierea dreptului de uz sau uzufruct

 * imobilul este înscris în cartea funciară


Tipul înscrierii ce trebuie menționat în cerere:  INTABULARE  


Care sunt actele necesare ?

Cererea de înscriere completată conform formularului tipizat
Actul constitutiv al dreptului de uz sau uzufruct

  Model completare cerere înscriere


 De ce alte informații am nevoie? 

Actele(înscrisurile) se depun în original sau copie legalizată 
Actul constitutiv al dreptului de uz sau uzufruct trebuie să fie încheiat în forma prevazută de lege pentru valabilitatea sa (de regula forma autentică)

Actul constitutiv al dreptului de uz sau uzufruct trebuie să conțină date de identificare a imobilului, respectiv numar cadastral sau topografic și număr de carte funciară (art.29 din Legea nr.7/1996) și să identifice titularul dreptului, persoana fizică cu codul numeric personal.
Actul constitutiv al dreptului de uz sau uzufruct poate fi un inscris distinct sau constituirea dreptului poate fi prevăzută ca o clauză într-un contract având un alt obiect principal  (de exemplu o vânzare)

Observații: dacă dreptul de uz privește doar o parte din imobil este necesară intocmirea unei documentații cadastrale de actualizare de către o persoană autorizată în domeniul cadastrului.


 Ce tarif se plătește ?
- 0,15% in cazul persoanelor fizice

- 0,5% in cazul persoanelor juridice

- tariful se calculează la 20% din valoarea imobilelor (aservit si dominant) și nu poate fi mai mic de 60 lei/ imobil.

- tarif de eliberare în regim de urgență este de 4 ori tariful in regim normal


 Alte inscrieri

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top