Avize, receptii si furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie

COD SERVICIU

DENUMIRE SERVICIU

UNITATE DE MASURA

TARIF 
[RON]

TERMEN 
[zile]

TERMEN URGENTA 
[zile] 
(^**10)

Avize si receptii

1.1.1. Aviz incepere lucrari lucrare 100 7 2

1.1.2.

Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre

ha

200 (dar nu mai mult de 1500)

15

5

1.1.3.

Receptie lucrari fotogrammetrice

ha

10 (dar nu mai mult de 2.000)

15

5

Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie

1.2.1.

Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore

ora

15

3

1

1.2.2.

Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS

ora

0

1.2.3.

Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite

foaie de harta

40

3

1

1.2.4.

Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - raster

foaie de harta

30

3

1

1.2.5.

Harti si planuri cadastrale si topografice strat pe foaie

120

3

1

digitale - vectorial de harta
1.2.6. Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D punct 15 3 1

1.2.7.

Copii certificate ale planurilor si hartilor

foaie de plan/harta

30

3

1

1.2.8. Plan parcelar in format digital ha 5 3 1
1.2.9. Plan parcelar analogic plan 20 3 1
1.2.10. Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m km^2 20 3 1
1.2.11. Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m km^2 100 3 1
1.2.12. Aerofotograme fotograma 150 3 1
1.2.13. Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m km^2 10 3 1

1.2.14.

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m

km^2

50

3

1

1.2.15.

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m

km^2

15

3

1

Servicii de cadastru si carte funciară

COD SERVICIU

DENUMIRE SERVICIU

UNITATE DE MASURA

TARIF [RON]

TERMEN 
[zile]

TERMEN URGENTA 
[zile] 
(*^*10)

Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.)   (*^1)

2.1.1. Receptie si infiintare carte funciara imobil/u.i. 120 15 5
2.1.2. Receptie (nr. cadastral) imobil/u.i. 60 7 3
2.1.3. Infiintare carte funciara imobil/u.i. 60 9 3

Dezmembrare / Comasare   (*^2)

2.2.1.

Receptie dezmembrare/comasare

imobil rezultat/u.i rezultata

60

7

3

2.2.2.

Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara imobil rezultat/u.i. rezultata

60

7

3

2.2.3.

Dezmembrare pentru exproprieri

imobil rezultat/u.i. rezultata

10

7

3

Intabulare sau inscriere provizorie

2.3.1.

Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice

valoarea din act

0.5%

7

2

2.3.2.

Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii

valoarea din act (*^3)

0,15%

7

2

2.3.3.

Ipoteca/Privilegiu  (*^4)

operatiune

100/imobil + 0,1% din valoarea creantei garantate

2

1

2.3.4. Imobile expropriate   (*^5) imobil 50 7 2

Notare

2.4.1. Fuziune/Divizare imobil 0,5%  (*^3) 3 1
2.4.2. Alte notari (inclusiv radierea) operatiune   (*^6) 60 3 1

Rectificare

2.5.1.

Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil

imobil

0

1

-

2.5.2.

Rectificare limite imobil

imobil

120

15

5

2.5.3. Reconstituire carte funciara carte funciara 0 3 1

2.5.4.

Modificare suprafata

imobil

120

15

5

Actualizare informatii tehnice

2.6.1.

Inscriere constructii

imobil

60 + 0,05% din
valoarea de impozitare a
constructiei

15

5

2.6.2.

Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta,
destinatie sau alte informatii tehnice

imobil

60

15

5

Consultare / Informare

2.7.1. Consultare documente din arhiva   (*^7) 15 minute 10 1 -

2.7.2.

Extras de carte funciara pentru informare

imobil

20

2

1

2.7.3.

Extras de carte funciara pentru autentificare

imobil

40

2

1

2.7.4. Certificat de sarcini certificat 100 2 1

2.7.5.

Copii certificate din mapa de acte si carti funciare

fila

5

2

1

2.7.6.

Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului (*^8) proprietar/birou de cadastru si publicitate imobiliara

100

3

1

2.7.7.

Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan

imobil

15

3

1

   2.7.8. Eliberare duplicat exemplar 10 - -

2.7.9.

Schimbarea certificatului de autorizare pentru pers. fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnatura

certificat

100

-

-

*^1) Tarifele includ furnizarea la cerere a:

  • coordonatelor punctelor de detaliu si a coordonatelor punctelor din retelele de ridicare din documentatiile cadastrale existente in arhiva si din retelele de indesire;
  • coordonatelor punctelor din reteaua geodezica de stat in plan de proiectie Stereografic 1970;
  • planului cadastral actualizat (format A4);
  • hartilor si planurilor cadastrale si topografice, indiferent de scara si editie (format A4);
  • datelor de publicitate imobiliara necesare realizarii lucrarii (consultare carte funciara si copii de pe planul topografic de carte funciara).

*^2) Inclusiv operatiunile de apartamentare, respectiv inscriere condominiu.
*^3) Din valoarea din act, dar nu mai putin de 60 lei pentru fiecare imobil; daca valoarea din act este mai mica decat valoarea de circulatie a bunurilor imobile stabilita prin expertiza de camerele notarilor publici sau nu este disponibila, procentul se aplica la aceasta din urma. Daca valoarea nu poate fi determinata, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. La serviciile de la nr. crt.
2.3 codurile 2.3.1 si 2.3.2, dupa caz, se va incadra si infiintarea cartii funciare a imobilelor/unitatilor individuale, dobandite in baza actelor juridice incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin, iar pentru receptia documentatiilor cadastrale se va percepe tariful prevazut la serviciul de la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2.
La constituirea sau transmiterea dezmembramintelor dreptului de proprietate, tariful se determina
la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietati, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 80% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. In ambele situatii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.
*^4) Include si notarea interdictiilor. Intabularea ipotecii in baza actelor aditionale la contractul de
ipoteca, precum si a privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari se incadreaza la acest serviciu. Nu se percepe tarif pentru inscrierea dreptului de ipoteca legala sau privilegiul pentru rest de plata. Nu se percepe tarif pentru inscrierea privilegiului finantatorului constituit prin contractul de ipoteca.
*^5) Receptia documentatiei cadastrale pentru intregul imobil din care se dezmembreaza suprafata supusa exproprierii, receptia propunerii de dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate asupra intregului imobil, infiintare carte funciara pentru imobilele rezultate din dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate al statului dobandit prin expropriere si a dreptului de administrare.
*^6) Notarea sau radierea unei inscrieri efectuata intr-o carte funciara, in baza unei singure incheieri, reprezinta o operatiune. Radierea ipotecii include si radierea interdictiilor.
*^7) Serviciul se aplica si datelor de cadastru, geodezie si cartografie prevazute la nr. crt. 1.2.
*^8) Serviciul include eliberarea unui certificat cu privire la identificarea numarului cadastral/topografic si a numarului de carte funciara ale imobilelor dupa numele/denumirea proprietarului si a altor date de identificare, la cererea persoanelor abilitate prin legi speciale sa solicite aceste informatii. Cererile prin care se solicita serviciul se depun la biroul de cadastru si publicitate imobiliara.
*^9) Transformarea de coordonate se refera la conversia acestora intre sistemele ETRS89 si S42 (elipsoid Krasowski 1940, plan de proiectie Stereografic 1970) in ambele sensuri, precum si la conversia intre ETRS89 si sistemul de proiectie Stereografica 1930 (pentru zona municipiului Bucuresti), avand atasat elipsoidul Hayford 1910. Vor fi receptionate aplicatiile bazate pe codul sursa al ultimei versiuni a softului TransDatRo.

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top